top of page
 • Foto van schrijverPien

Het Belang van het verweven van leerdoelen voor Holistisch Burgerschap

De samenleving vraagt om een nieuwe kijk op de pedagogische ontwikkeling voor onze leerlingen. Waar we nu de strijd voelen om te voldoen aan de nieuwe geformuleerde basisvaardigheden van Taal, Rekenen en Burgerschap, lijken we veelal naar de meetbare aspecten van deze vaardigheden te belichten.

Wat kan er getoetst worden, waar kunnen we wat registreren en wat kunnen we overdragen aan de inspectie. Het onderwijs voelt de uitdaging, om alleen meetbare kennis over te moeten dragen, schuren met de andere doelen en wensen van ons onderwijs. Namelijk de pedagogische vaardigheden die juist essentieel zijn voor het actieve en verantwoordelijke burgerschap.In deze context worden disciplines zoals filosofie en cultuureducatie binnen de burgerschapsvorming steeds belangrijker, omdat ze een breed scala aan leerdoelen omvatten die bijdragen aan de holistische ontwikkeling van individuen. Door deze disciplines te integreren, kunnen we een rijke en betekenisvolle onderwijservaring creëren die niet alleen kennis overdraagt, maar ook kritisch denken, empathie, moreel bewustzijn en creativiteit bevordert.

Het combineren van filosofie, cultuureducatie en burgerschap biedt niet alleen een diepgaande en veelzijdige leerervaring, maar het biedt ook een raamwerk voor het meetbaar maken van de pedagogische belangen van deze ontwikkeling. Traditionele meetmethoden binnen het onderwijs richten zich vaak op meetbare aspecten, zoals kennisopname en prestaties op gestandaardiseerde tests. Echter, de ontwikkeling van vaardigheden zoals kritisch denken, empathie en moreel bewustzijn is moeilijker te kwantificeren.
Door het integreren van filosofie en cultuureducatie aan burgerschapsvorming kunnen we echter concrete leerdoelen formuleren die niet alleen bijdragen, maar ook versterkend zijn in de burgerschapsvorming als basisvaardigheid die tevens beter meetbaar worden in de onderwijspraktijk.

Introductie van de Leerdoelencombinatie: Een Holistische Benadering van Onderwijsontwikkeling

Het verweven van leerdoelen uit filosofie, cultuureducatie en burgerschap biedt een holistische benadering van onderwijsontwikkeling die de cognitieve, affectieve en sociale aspecten van leren omvat. Door te kijken naar de specifieke leerdoelen van elk van deze disciplines en hoe ze elkaar aanvullen, kunnen we een dieper inzicht krijgen in de pedagogische waarde van deze integratie.
Filosofie richt zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van kritisch denken en redeneervaardigheden door het onderzoeken van complexe vraagstukken en het evalueren van argumenten. Deze vaardigheden vormen bij uitstek de basis voor het burgerschapsonderwijs, dat zich richt op het begrijpen van maatschappelijke kwesties en het nemen van verantwoordelijke beslissingen als actieve burgers.

Cultuureducatie voegt een extra dimensie toe door het bevorderen van empathie, cultureel begrip en creatieve expressie, waardoor leerlingen in staat zijn om diverse perspectieven te waarderen en zich verbonden te voelen met de wereld om hen heen. Ze ontwikkelingen de vaardigheden om op meerdere manieren de wereld te vertalen en eigen te maken.

Door deze leerdoelen te combineren, kunnen we een curriculum ontwikkelen dat niet alleen kennis overdraagt, maar ook de vaardigheden en attitudes bevordert die nodig zijn voor actief en betrokken burgerschap. Door middel van filosofische dialogen, culturele verkenningen en praktische projecten kunnen leerlingen een dieper begrip krijgen van zichzelf, de samenleving en hun kritische rol daarin.
Het verankeren van filosofie en cultuureducatie binnen burgerschapsvorming biedt tal van voordelen en kan de onderwijservaring van leerlingen verrijken.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van leerdoelen voor het primair onderwijs geformuleerd binnen de verschillende leerdomeinen om te laten zien waarom ze elkaar nodig hebben voor de volledige ontwikkeling van onze leerlingen binnen Holistisch Burgerschap:

 1. Kritisch denken en redeneren:

 • Filosofie: Het stimuleren van nieuwsgierigheid en het stellen van vragen over de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld, door middel van eenvoudige filosofische puzzels of dilemma's die leerlingen uitnodigen om na te denken over verschillende mogelijkheden en redeneringen.

 • Cultuureducatie: Het ontdekken van verschillende culturen, tradities en kunstvormen, en het stimuleren van vragen en discussies over wat leerlingen zien en ervaren. Bijvoorbeeld, door middel van verhalen, liedjes en knutselactiviteiten die de diversiteit van onze wereld laten zien.

 • Burgerschap: Het leren van eenvoudige concepten zoals eerlijkheid, respect en samenwerking, en het toepassen van deze waarden in de klas en daarbuiten. Bijvoorbeeld, door middel van rollenspellen waarin leerlingen leren hoe ze conflicten kunnen oplossen en vriendelijk met anderen kunnen omgaan.

 1. Empathie tonen en perspectief houden:

 • Filosofie: Het verkennen van eenvoudige vragen over gevoelens, zoals "Hoe zou jij je voelen als...?" om empathie en begrip te ontwikkelen voor de gevoelens van anderen.

 • Cultuureducatie: Het ontdekken van verhalen en tradities uit verschillende culturen en het bespreken van hoe mensen over de hele wereld leven en denken. Bijvoorbeeld, door middel van het lezen van prentenboeken over diverse personages en hun avonturen.

 • Burgerschap: Het leren om vriendelijk en behulpzaam te zijn tegenover anderen, en het begrijpen van de waarde van samenwerking en inclusiviteit. Bijvoorbeeld, door middel van groepsactiviteiten waarbij leerlingen leren om naar elkaar te luisteren en elkaars ideeën te respecteren.

 1. Moreel bewustzijn en verantwoordelijkheid ontwikkelen:

 • Filosofie: Het verkennen van eenvoudige morele dilemma's, zoals "Is liegen altijd verkeerd?" om na te denken over wat goed en fout is.

 • Cultuureducatie: Het leren van eenvoudige normen en waarden, zoals beleefdheid en vriendelijkheid, en het begrijpen van waarom deze belangrijk zijn in onze samenleving. Bijvoorbeeld, door middel van verhalen over personages die moeilijke keuzes moeten maken en leren wat het juiste is om te doen.

 • Burgerschap: Het leren van eenvoudige manieren om goed voor anderen en de wereld om hen heen te zorgen, zoals het opruimen van afval op het schoolplein of het helpen van een vriendje dat zich verdrietig voelt.

 1. Creatief en kritisch expressief vermogen:

 • Filosofie: Het stimuleren van creatieve denkwijzen door middel van verhalen of tekeningen waarin leerlingen hun ideeën en verbeelding kunnen uiten.

 • Cultuureducatie: Het aanmoedigen van creatieve expressie door middel van kunst- en knutselactiviteiten geïnspireerd door verschillende culturen en tradities.

 • Burgerschap: Het bevorderen van kritisch denken door middel van eenvoudige discussies over hoe we de wereld kunnen verbeteren, zoals het bedenken van ideeën om de school groener te maken of om anderen te helpen die het moeilijk hebben.


Het Belang van Geïntegreerd Onderwijs voor Burgerschapsvorming

De integratie van filosofie, cultuureducatie en burgerschapsvorming binnen het basisonderwijs biedt tal van voordelen voor de ontwikkeling van leerlingen. Door filosofische vraagstukken te verkennen, zoals ethische dilemma's, kunnen leerlingen kritisch leren denken en redeneren. Tegelijkertijd moedigt cultuureducatie hen aan om empathie en begrip te ontwikkelen voor diverse culturen en perspectieven. Dit alles draagt bij aan het bevorderen van moreel bewustzijn en verantwoordelijkheid, terwijl het ook creatief en kritisch expressief vermogen stimuleert.
De integratie van deze disciplines biedt een holistische benadering van onderwijs die niet alleen kennis en vaardigheden ontwikkelt, maar ook begrip, empathie en het vermogen tot actief burgerschap bevordert. Dit is cruciaal voor het creëren van een generatie die niet alleen goed geïnformeerd is, maar ook in staat is om op een verantwoorde en respectvolle manier deel te nemen aan de samenleving.

Dus laten we alsjeblieft de pedagogische vaardigheden niet uit het oog verliezen door de druk van het willen voldoen aan de meetbare aspecten van de vastgestelde basisvaardigheden. Laten we kijken wat onze leerlingen nodig hebben om mens te zijn, ons weerbaar, veerkrachtig en volwaardig te voelen.
Om als bewuste, kritische en empathisch burger ons in de samenleving te bewegen en onze eigen weg te vinden.
Want zonder deze holistische ontwikkeling, zijn we de echte waarde van ons onderwijs aan het verliezen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page