top of page
Knipsel.JPG

Tijdvakken

400.000 V. Chr.

3.000 V. Chr.

1..JPG

Tijd van Jagers en Boeren 

 • De levenswijze van jager-verzamelaars.

 • Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.

 • Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

500

1.000

3..JPG

Tijd van Monniken en Ridders

 • De verspreiding van het christendom in geheel Europa.

 • Het ontstaan en de verspreiding van de islam.

 • De vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid.

 • Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur.

1.000

1.500

4..JPG

Tijd van Steden en Staten

 • De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving.

 • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.

 • Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.

 • De uitbreiding van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten.

 • Het begin van staatsvorming en centralisatie

1.500

1.600

5..JPG

Tijd van Ontdekkers en Hervormers

 • Het begin van de Europese overzeese expansie.

 • Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.

 • De hernieuwde interesse voor de klassieke oudheid.

 • De protestantse reformatie en splitsing van de christelijke kerk in West-Europa.

 • De Opstand in de Nederlanden en het ontstaan van een onafhankelijke Nederlandse staat.

1.600

1.700

6..JPG

Tijd van Regenten en Vorsten

 • Het streven van vorsten naar absolute macht.

 • Het burgerlijk bestuur en de stedelijke cultuur in de Nederlandse Republiek.

 • Het ontstaan van handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.

 • De wetenschappelijke revolutie.

1.700

1.800

7..JPG

Tijd van Pruiken en Revoluties

 • Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

 • Voortbestaan van het Ancien Régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven: verlicht absolutisme.

 • Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.

 • De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

In Ontwikkeling

1.800

1.900

8..JPG

Tijd van Burgers en Stoommachines

 • De industriële revolutie en het ontstaan van een industriële samenleving in de westerse wereld.

 • Discussies over de ‘sociale kwestie’.

 • Het modern imperialisme dat verband hield met de industrialisatie.

 • De opkomst van emancipatiebewegingen.

 • Voortschrijdende democratisering; steeds meer mannen en vrouwen nemen deel aan de politiek.

 • De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

In Ontwikkeling

1.900

1.950

9..JPG

Tijd van de Wereldoorlogen

 • De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie.

 • De totalitaire politieke systemen: communisme en nationaalsocialisme (fascisme).

 • De economische wereldcrisis, het voeren van twee wereldoorlogen, de Duitse bezetting van Nederland en de Holocaust.

 • Niet eerder vertoonde verwoestingen door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

 • Opkomst van verzet in de koloniën tegen het West-Europese imperialisme.

In Ontwikkeling

1.950

2015

10..JPG

Tijd van Televisie en Computer

 • Blokvorming in de wereld met een wapenwedloop en de dreiging van een atoomoorlog (Koude Oorlog).

 • De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse macht in de wereld.

 • De eenwording van Europa.

 • De toenemende westerse welvaart vanaf de jaren zestig en het ontstaan van ingrijpende sociaal-culturele veranderingen.

 • De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

In Ontwikkeling

3.000 V. Chr.

332 V. Chr.

2..JPG

De Dynastieën van Egypte

Oudheid deel 1

 • Het ontstaan van het Rijk van de farao`s

 • De drie bloeiperiodes

 • Het ontstaan van landbouw

 • De verdeling van Boven en Beneden Egypte en het Oude en het Nieuwe Rijk

 • Goden, Godinnen en Wedergeboorte

 • De ondergang na de verovering van Alexander de Grote

750 V. Chr.

500 N. Chr.

3..JPG

Tijd van Grieken en Romeinen

Oudheid deel 2

 • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.

 • Ontstaan van de westerse wijsbegeerte en de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.

 • De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

 • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.

 • De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monotheïstische godsdiensten.

2015

heden

11.JPG

Tijd van de Kunstmatige Intelligentie

 • Snelle groei van internet en andere digitale netwerken; de opkomst van laptops, smartphones, tabletcomputers en USB-technologie.

 • In de jaren vijftig bedacht John McCarthy de term 'kunstmatige intelligentie'. En sindsdien wordt hij gezien als de 'vader van de AI'. 

 • OpenAI begon als een non-profit bedrijf in 2015, maar werd in 2019 for-profit.

 • Impact van AI op de arbeidsmarkt voor het automatiseren van routinematige taken, zoals data-invoer, administratief werk en productiewerk. 

In Ontwikkeling

Een aanvulling of is iets onjuist?

Laat het ons weten via: info@uitgeverwij.nl

bottom of page